Make your own free website on Tripod.com

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา และขอสวัสดีครับ ข้าพเจ้าได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา ก็เพื่อให้บุคคลที่สนใจไขว่คว้าหาความรู้ และ และต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
LN School มาจากคำว่า"Learning School" ซึ่งมีความหมายเป็นไทยว่า" โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ " คิดว่าท่านผู้อ่านคงได้ยินคำพังเพยที่ว่า ไม่แก่เกินเรียน นะครับ ที่นี่เราเป็นแหล่งความรู้หลากหลายเหมาะแก่การค้นหา.
ข้อแนะนำในการใช้ :หากใช้ web browser Internet Explorer จะไม่ค่อยพบปัญหาในการอ่านโปรแกรมมากนัก.
*** หากท่านใช้ Netscape ควรจะปรับ Character Set ไปที่ User Defined
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย.
หรือ พบ "Broken link" ก็เมล์มาที่ Webmaster จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ขอวิงวอนให้ท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ
ด้วยความปรารถนาจาก
Webmaster