Make your own free website on Tripod.com

ทดสอบการใช้ภาษาไทย

จัดทำโดย Narong R.

คุณเลือกคำศัพท์ในช่องซ้ายมือเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับช่องทางขวามือ:

ข้อใดมีความหมายแสดงความเสียเปรียบ
ข้อใดใช้วรรณยุกต์ผิด
หนอนหนังสือ หมายถึงคนประเภทใด ?
ข้อใดมีคำสนธิ
เจตคติ หมายความว่า....
ข้อใดสะกดผิดจากพจนานุกรม
คำราชาศัพท์ "บัปผาสะ" หมายถึง
คำใดสะกดผิด
ข้อใดเขียนผิด.?
มูลพระชิวหา หมายถึง.....

คะแนนที่ได้ :