Make your own free website on Tripod.com
หน้าแรก :: จดหมายถึง บก. :: โฆษณา :: อีเมล์ ------++
>>::   เนื้อหาสาระ
                                                                                 
               

ชื่อ:     นามสกุล:
เลขที่:
อีเมล์: @ ( ถ้ามี )


ข้อที่1
ข้อใดเป็นหลักเกณฑ์ในการตำแหน่งผู้บริหาร?
ก. ความสามารถ ข. อาวุโส
ค. อุปถัมภ์ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่2
การกำหนดแนวทางในการเลื่อนตำแหน่ง พิจารณาจากอะไรเป็นสำคัญ ?
ก. ความสามารถ, อาวุโส ข. บุคคลใกล้, สนิทสนม
ค. ความเหมาะสม, ยุติธรรม ง. ขยัน เก่ง อดทน

ข้อที่3
ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ในการกำหนดอัตราจ้างและเงินเดือน ?
ก. เพื่อสรรหาบุคคลเข้าทำงานในองค์การ ข. เพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย
ค. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่4
การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ข้าราชการจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินกี่วัน ?
ก. ไม่เกิน 60 วัน ข. ไม่เกิน 120 วัน
ค. ไม่เกิน 30 วัน ง. ไม่เกิน 90 วัน

   
  ::  ประวัติสถาบัน
  ::  งานวิจัย
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ...................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
  ::  ..................
1