Make your own free website on Tripod.com
การกดแก้อาการลมชัก หรือลมบ้าหมู


วิธีการกดจุดแก้อาการลมชัก

ชื่อจุด : จุดหย่งเฉวียน
ตำแหน่ง : งอนิ้วเท้าทั้งห้าเข้าหาอุ้งเท้า ที่อุ้งเท้าจะปรากฏรอยบุ๋ม จุดจะอยู่ตรงรอยบุ๋มนี้
เวลาที่กด :ใช้เวลากดประมาณ 3-4 นาที หรือจนมีอาการดีขึ้นแล้วค่อยหยุดกด