Make your own free website on Tripod.com

LAW 2
การขออนุญาตต่างๆ

การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน การขออนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัว
การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆ
การขออนุญาตฆ่าสุกร - วัว - ควาย การขออนุญาตตั้งสมาคม
การขออนุญาตทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (พาสปอร์ต) การขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
การขออนุญาตมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

Design by Jimmy
If you want more information
Please contact Webmaster
ICQ NO. 40017531


การขออนุญาตต่างๆ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออนุญาติต่างๆ จึงได้ทำเอกสารแนะนำดังต่อไปนี้
 1. การขออนุญาติแสดงมหรสพชั่วคราว
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้กำกับหรือรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  ต่างจังหวัด :
  1 ยื่นคำร้องต่อนายอำภอท้องที่ นายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้ขออนุญาต
  2 เมื่อรับอนญาตแล้ว ทางอำเภอจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบ
  3 ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
  4 เลิกแสดงมหรสพเวลา 24.00 2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่
  1 แล้วนำคำร้องมายื่นต่อผู่กำกับหรือรองผู้กำกับท้องที่เพื่อพิจารณามีความเห็น ก่อนแล้วนำกลับไปยังเขตหรืออำเภอเพื่ออนุญาตต่อไป 3. การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่เพื่อสนองเรื่องตามลำดับ ขันให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ 4. การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สถานีตำรวจท้องที่พร้อม บทประพันธ์และคำแปล รายชื่อผู้แสดง แผนผังสถานที่และคำยินยอมของของเจ้าของเจ้าของสถานที่
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่พร้อมบทประพันธ์และคำแปล รายชื่อ ผู้แสดง แผนผังสถานที่และคำยินยอมของของเจ้าของเจ้าของสถานที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 5. การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อแผนกอาวุธปืน กองทะเบียน กรมตำรวจ
  ต่งจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ 6. การขออนุญาตพกพาอาวุธปืนนติดตัว
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ ทางอำเภอยื่นเรื่องราว ต่อไปยังจังหวัด ในเขตจังหวัดผู้ว่าราชาการเป็นผู้อนุญาต หากทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อนุญาติ โดยยื่นผ่านกองทะเบียนกรมตำรวจ (เป็นข้าราชการ ต้องมีคำรับรองความประพฤติและความจำเป็นจากผู้บังคับบัญชา ส่วน นอกจากนั้นต้องมีคำรับรองจากำนันผู้ใหญ่บ้าน) 7. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน
  1. ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน
  2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย
  3. หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้ เป็นผู้จัดการมารดก (ถ้ามี)
  4. ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรับมรดก 8. การขออนุญาตเล่นการพนันประเภทต่างๆ ได้แก่ การพนันไพ่ต่างๆ ชกมวย วัวลาน และสะบ้าบ่อน
  กรุงเทพมหานคร :ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่
  ต่างจังหวัด :ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่ นายอำเภอเป็นผู้อนุญาต
  *** แผนผังบริเวณบ้านที่เล่นการพนัน 9. การขออนุญาตฆ่าสุกร วัว ควาย
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขต
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหรือประธานกรรมการสุขาภิบาล 10. การขออนุญาตตั้งสมาคม
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องที่สภาวัฒนธรรมแห่งชาติจากนั้นเรื่องจะส่ง ต่อไปที่แผนก 5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (อาคาร 20 ภายในบริเวณกรมตำรวจ)
  ต่างจังหวัด : ยื่นร้องต่อเจ้านายอำเภอท้องที่ เรื่องรวจะต่อไปยังจังหวัด จากนั้นจะส่งไปสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา 11. การอนุญาตทำหนังสือเดินทางไปยีงต่างประเทศ (พาสปอร์ต)
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ และสาขาย่อยรังสิต โทร. 531-8441
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอท้องที่แล้วส่งจังหวัดแล้วต่อไปยัง กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา 12. การขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
  กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจท้องที่
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่ออุตสาหกรรมจังหวัด 13. การขอนุญาตทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  กรุงเทพหมานคร : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งทางบกของแต่ละเขต
  ต่างจังหวัด : ยื่นคำร้องต่อกรมการขนส่งจังหวัด


ขึ้นข้างบน