Make your own free website on Tripod.com

LAW
ต่อไปนี้เป็นกฏหมายที่ประชาชนควรทราบ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เมื่อท่านไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แลในบทนี้เป็นหลักฐานที่ต้อง นำไปด้วย หากท่านต้องการแจ้งความในข้อหาต่างๆ และท่านก็ ควรเตรียมเอกสารต่างให้พร้อม.
แจ้งความเอกสารสำคัญหาย แจ้งความคนหาย
แจ้งความรถและเรือหาย แจ้งความอาวุธปืนหาย
แจ้งความทรัพย์สินหาย แจ้งความพรากผู้เยาว์
แจ้งความถูกข่มขืนและกระทำชำเรา แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย
แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
แจ้งความทำให้ทรัพย์เสียหาย แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน

Design by Jimmy
If you want more information
Please contact Webmaster
ICQ NO. 40017531


แจ้งความเอกสารสำคัญหาย
เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
 1. ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย ต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
 2. เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการตรวจสอบว่าหาายจริงหรือไม่ แล้ว ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
 3. .เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

แจ้งความคนหาย
หลักฐานต่างๆที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
 2. ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
 3. ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
 4. ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน กองหนุน)

แจ้งความรถหายและเรือหาย
หลักฐานต่างๆที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจคือ
 1. ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือ พาหนะอื่นๆที่หาย
 2. ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
 3. ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้าน บริษัท ไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจ จากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้าน บริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือ รับรองบริษัทด้วย
 4. หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
 5. หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ ถ้าไม่มีหนังสือ คู่มือรถ ให้จำยี่ห้อ สี แบบ หมายเลขประจำเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)

แจ้งความอาวุธปืนหาย
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
 2. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้านขายปืนออกให้

แจ้งความทรัพย์สินหาาย
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซิ้อขายทรัพย์สินนั้น
 2. รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
 3. ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
 4. เอกสารสำคัญต่างๆ เท่าที่มี
 5. ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือน หรือสำนักงานให้รักษาร่องรอย หลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้าย สิ่งของในที่เกิดเหตูจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง

แจ้งความพรากผู้เยาว์
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน )ของผู้เยาว์
 2. ใบเกิดของผู้เยาว์ (สูติบัตร)
 3. รูปถ่ายของผู้เยาว์
 4. ใบสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ (ถ้ามี)

แจ้งความถูกข่มขืนกระทำชำเรา
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. เสื้อผ้าของผู้ถูกข่มขืนฯ ซึ่งมีคราบอสุจิ หรือรอยเปื้อนอย่างอื่น อันเกิดจากการข่มขืนและสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องหาที่ตกอยู่ใน สถานที่เกิดเหตุ
 2. ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ของผู้เสียหาย
 3. รูปถ่าย หรือที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยตลอดจนหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายและเหตุฆ่าคนตาย
ควรดำเนินการดังนี้
 1. ให้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือ เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าพนักงานตำรวจจะไปถึงที่เกิดเหตุ
 2. เมื่อพบ มีด ไม้ ปืน ของมีคม หรืออาวุธที่คนร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ หาก ปล่อยทิ้งไว้จะสูญหายหรือเสียหาย ให้นำมามอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 3. รายละเอียดเท่าที่สามารถบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ

แจ้งความถูกปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานที่ต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. ใบสำคัญตัวจริง เช่น โฉนด แบบ น.ส.3 แบบ ส.ค.1 หนังสือสัญญา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 2. หนังสือที่ปลอมแปลง
 3. ตัวอย่างตราที่ใช้ประทับหรือลายเซ็นในหนังสือ

แจ้งความถูกฉ้อโกงทรัพย์
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. หนังสือหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง
 2. หลักฐานแสดงการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์
 3. หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. หนังสือสำคัฤฤญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ ไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
 3. สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็น ผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา
 2. ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืม ฝาก
 3. ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด น้ำหนัก และหมายเลขประจำตัว

แจ้งความทำให้เสียทรัพย์
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. หลักฐานต่างๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
 2. หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้
 3. หากเป็นของใหญ่โต หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถ นำติดตัวไปได้ ให้เก็บรักษาไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
 1. เช็คที่ยึดไว้
 2. หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการจ่ายเงิน

ขึ้นข้างบนครับ